MR 2020

Arbetet kring mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Regeringen lämnar sedan år 2014 medel för att folkhögskolor och studieförbund ska stärka kunskaperna om mänskliga rättigheter i samhället. Under 2019 pågår 11 projekt hos studieförbund och folkhögskolor som Folkbildningsrådet har beviljat medel för MR-insatser. Mot bakgrund av riksdagens mål för politiken för mänskliga rättigheter, beslutade regeringen 2016 om en strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29). Strategin omfattar bland annat ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet och ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället. Strategin utgår ifrån att Sveriges internationella åtagande för mänskliga rättigheter inte kan tas för givet utan måste vårdas och främjas. I strategin framhålls folkbildningens centrala roll för arbetet med mänskliga rättigheter.

Syftet med stödet till folkbildningens MR-insatser är att stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna: 
– agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och 
– hävda sina rättigheter.
Folkbildningens insatser främst rikta sig till: 
– deltagare som har behov av ökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och 
– personer som utbildar sig till yrken som har skyldigheter gentemot enskildas rättigheter. Läs mer om Folkbildningsrådets fördelning av bidrag för folkbildningens MR-insatser finns här: Mänskliga rättigheter inom folkbildningen – Folkbildningsrådet

MR-dagarna i Uppsala 2020

Folkbildningens aktörer medverkar med seminarier och programpunkter under MR-dagarna 2020 i Uppsala. Våra programpunker kommer löpande att presenteras här. Liksom på vår facebooksida .