MR 2020

Temat för MR-dagarna 2020 klart

Mänskliga rättigheter – En fråga om var du bor Läs mer på länken här

Arbetet kring mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Regeringen lämnar sedan år 2014 medel för att folkhögskolor och studieförbund ska stärka kunskaperna om mänskliga rättigheter i samhället. Under 2019 pågår 11 projekt hos studieförbund och folkhögskolor som Folkbildningsrådet har beviljat medel för MR-insatser. Mot bakgrund av riksdagens mål för politiken för mänskliga rättigheter, beslutade regeringen 2016 om en strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29). Strategin omfattar bland annat ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet och ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället. Strategin utgår ifrån att Sveriges internationella åtagande för mänskliga rättigheter inte kan tas för givet utan måste vårdas och främjas. I strategin framhålls folkbildningens centrala roll för arbetet med mänskliga rättigheter.

Syftet med stödet till folkbildningens MR-insatser är att stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna: 
– agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och 
– hävda sina rättigheter.
Folkbildningens insatser främst rikta sig till: 
– deltagare som har behov av ökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och 
– personer som utbildar sig till yrken som har skyldigheter gentemot enskildas rättigheter. Läs mer om Folkbildningsrådets fördelning av bidrag för folkbildningens MR-insatser finns här: Mänskliga rättigheter inom folkbildningen – Folkbildningsrådet

Färska rapporter från Folkbildningen om Mänskliga Rättigheter finns här:

Om studiecirklarnas betydelse för integrationen på arbetsmarknaden:

https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/ovriga-rapporter/2019/cirkeldeltagares-vagar-till-arbetsmarknaden-2019.pdf

En rapport om folkbildningens insatser för utrikesfödda kvinnor:

https://studieforbunden.se/app/uploads/2019/03/Studieforbunden_rapport_Forsta-lanken_webb_uppslag.pdf

Läs också gärna Studieförbundens debattartikel om vad folkbildningen kan göra i integrationsarbetet:

https://www.svd.se/studieforbunden-dra-nytta-av-oss-for-vagar-till-jobb/i/senaste

MR-dagarna i Uppsala 2020

Folkbildningens aktörer medverkar med seminarier och programpunkter under MR-dagarna 2020 i Uppsala. Våra programpunker kommer löpande att presenteras här. Liksom på vår facebooksida .

Studieförbundet Vuxenskolans program under 2020 med anledning av temaåret för Mänskliga rättigheter.

Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet 

Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar temaåret för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med föreningar, organisationer och nätverk inom

Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd pga t ex psykisk sjukdom/funktions­nedsättning.

Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare 

Måndag 16/3 kl. 18.00-20.00 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 (1 tr.), 753 22 Uppsala

Vi ser filmen ”Folkhemmets styvbarn” som visar hur det var på Vipeholmsanstalten och hur personer med t ex Downs syndrom numera skriver böcker, är politiskt aktiva mm.

Egenmakt trots allt 

Måndag 20/4 kl. 18.00-20.00 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 (1 tr.), 753 22 Uppsala

Anna-Maria Lundberg, projektledare inom SV Uppsala län och Riksförbundet Attention, föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk och fysisk ohälsa och 40 år som anhörig.

Brukarinflytande på riktigt 

Måndag 21/9 kl. 18.00-20.00 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 (1 tr.), 753 22 Uppsala

Anna Thalén, NPF-pedagog med autism-diagnos, metodutvecklare för AICKO Familje- och individstöd föreläser om de svar som man kommit fram till inom projektet Forum för Brukarinflytande.

Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen

Måndag 16/11 kl. 18.00-20.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 (1 tr.), 753 22 Uppsala

Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjuk­vårdspolitisk talesperson för liberalerna berättar om makt, om politiskt arbete och om hur människor och intresseorganisationer kan nå fram med sitt budskap och skapa förändring.

SV Uppsala läns hela kursprogram för våren 2020 kan du läsa HÄR